Разбор полётов после финала Алексея Киянкина.

@teploukhov_vasiliy
@a_kiyankin_067 🎥 @v_abdusalamov

81 views • Nov 24, 2021 2:40 PM