RDS GP 2020. Highlights of Round 2. Nizhniy Novgorod